Noteringar


Träffar 45,501 till 45,550 av 47,064

      «Föregående «1 ... 907 908 909 910 911 912 913 914 915 ... 942» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45501 Var riddare och riksråd 1482-08-17. Fick livstidsförläning på Kastelholms län 1485 och sändes s. å. med en hjälptrupp till Riga mot tyska orden. Hövidsman på Åland 1491-03-20. Hövidsman på Viborg 1491-09-03. Gyllenstierna till Fågelvik, Tryserum (H)', Nils Eriksson (I48229)
 
45502 Var riddare s. å. 3/11. Jämte herr Eggert Frille sändebud till Norge s. å. för att förhandla om kungaval. Sändebud till mötet i Halmstad 1450. Fick s. å. Årstads och Halmstads härader i Halland i pant i sin och sin hustrus livstid. Övergick jämte sina bröder till svenskarna 1453 och miste därför sina län Varberg, Falkenberg och Halmstad, men försonades snart med konung Kristiern. Sändebud till mötet i Ronneby 1454 och till förhandlingar i Vadstena 1455. Satt åter i riksrådet 1465 vid förlikningen mellan konungen och ärkebiskopen i Uppsala. Åter sändebud till svenska förhandlingar s. å. Var närvarande vid föreningen i Jönköping 1466. Invecklad i sin broder Ivars strid med kung Kristiern, som 1469 fråntog honom hans län och ödelade Hjuleberg. Återfick Halmstad och Falkenberg på mötet i Kalmar 1472 och blev 1473 tilldömd Varberg, vilket bekräftades på ett nytt möte i Kalmar 1474. Levde 1477-06-07, men var död s. å. 7/8, då hans änka fick pantbrev på Årstads och Halmstads härader, begraven i Gammelby kyrka. Thott, Åke Axelsen (I125714)
 
45503 Var skaparen av armens flotta och Sveaborg, vilka namn också pryda sköldarna i såväl friherrlig som grevliga vapnen. Han hade lärt mekaniken av Polhem. Blev 1760-10-03. vid Pasewalk i Pommern illa blesserad i bröstet.' Han var även känd som skald och målare samt var tillika en mycket skicklig gravör.  Ehrensvärd, Augustin (I32912)
 
45504 Var skultören Sergels älskarinna och därmed anmor till samtliga medlemmar av ätten Sergel. Hellström, Anna Elisabet (I53243)
 
45505 Var stadsfullmäktig i Norrköping 1863-1878. Holmberg, Johan Erik (I55960)
 
45506 Vår stamfar hörde till de ytterst få faluköpmän, som sålde tidkoppar, d.v.s gav anstånd med betalningen en tid. I februari ett år (1676 t.ex), sålde han 100 skeppund = 17 ton, till Henrik Schwan; betalningen fick ske så småningom, det sista vid Pålsmässan nära jul, tio månader senare. En mindre del skulle dessförinnan utgå i den för en faluborgare mera ovanliga formen av en växel på Amsterdam, där sonen Peter Brandberg vistades på en utlandsresa. Henrik Schwan klagade emellertid för Jakob Momma över den alltför höga ränta han måste betala för anståndet.  Persson, Erik (I99359)
 
45507 Var Sthlms stads byggnadschef 1908–22. Henning K var under namnet "Tuppen" känd medlem av SHT. En del av hans arkiv finns i KrA.  Kinberg, Arvid Gustaf Henning (Tuppen) (I68401)
 
45508 Var tidigare trolovad med Carl Oljeqvist, men han avled olyckligen i en duell 1673. På sin dödsbädd testamenterade han en avsevärd summa till sin trolovade. Danckwardt-Lillieström, Christina (I28529)
 
45509 Var troligen redan vid sitt första omnämnande 1272, då han ännu uppehöll sig i Danmark, riddare. Bidrog 1277 på svenskarnas sida till att danskarna led nederlaget vid Ettak i Västergötland. Kallas härvid »Peder Porsse aff Hallande». Erhöll inte mycket senare av Magnus Ladulås en borg i utkanten av Sverige. Lät här fängsla den svenske konungen och frigav denne först sedan han som vederlag för gäld tilldelats Lödöse. Dömdes 1287 i Nyborg på Fyn fredlös för delaktighet i dråpet på den danske konungen Erik Klipping i Finderups lada på Jylland föregående år. Fick en tillflykt hos den norske konungen och kallas 1287 av denne riddare. Var i Danmark besutten i Halland, i Sverige i Västergötland. Var död 1295, då han inte uppräknas bland de fortfarande levande »kungamördarna».  Porse av Halland, Peder Knudsen (I102245)
 
45510 Var underlagman i Söderfinne lagsaga 1619–1634. Kallad till ledamot av Åbo hovrätt 1623-10-07, och var närvarande vid dess första sammanträde samt fortfor sedermera att såsom adjungerad ledamot bevista hovrättens sammanträden till år 1630. Levde ännu 1640, då han omtalas i karelska lagsagans dombok såsom fordom underlagman Lars Bertilsson i Vichtis. Bertilsson, Lars (I16108)
 
45511 Vår urfarfar Friedrich Otto Alexander Damerau, född 16/12 1831, död före 1883, var den siste lantbrukaren på vår linje, Han var sysselsatt som kamrer, godsinspektör på ett gods i Ponarth, där han också dog. (Från Ponarth finns det inga urkunder. De har förstörts under kriget.) Damerau, Otto Franz (I28488)
 
45512 Var väpnare 1437-02-20. Ingick förlikning med sina norska fränder om Holdeby Tunöen Upplät 1438 åt välboren man Erik Pedersson två gårdar i Husby-Sjutolft och två gårdar i Hummelsta i Löts socken, båda i Uppsala län, vilka han ärvt efter sin farmoder Birgitta Knutsdotter. Ägde gårdar i Norge, Värmland och Närke. Levde 1444-06-29, då han beseglar ett brev, men var död 1456-03-23.  Bynjulfsson, Knut (I23506)
 
45513 Var väpnare 1476-11-28. Deltog i ryska kriget. Riddare 1497. Hövidsman på Nyköping 1500-1516. Började i samråd med Gustaf Trolle resning även mot Sten Sture d. y. 1516. Miste till straff härför Nyköpings slott och sattes i fängelse.  Oxenstierna af Eka och Lindö, STEN Kristiernsson (I97021)
 
45514 Var väpnare och riksråd 1436 samt blev riddare troligen 1441 Bielke af Åkerö, Erik Turesson (I16295)
 
45515 Var väpnare44 1438-10-17 och2 1447-09-15, då han beseglade ett Sven Porses brev. Var häradshövding i Mark 146126, 1471 och 1474. Ribbing, Peder Arvidsson (I105441)
 
45516 Vara Fogelqvist, Johan Peter (I40588)
 
45517 Våra förfäder besatt sina ägor enligt ”köllmisch” rätt, dvs. manliga och kvinnliga arvingar var arvsberättigade, i motsats till ”prussisch” rätt, där endast manliga ärvde. Damerau, Otto Franz (I28488)
 
45518 Våra förfäders egendom var emellertid så stor att efter uppdelning bland arvsberättigade över generationer hade vår stamfader Christoph Damerau, född mellan 1630 och 1650, död 18/9 1704, ännu en egendom, som i det topografiska ostpreussen omkring 1800, fortfarande blev dokumenterat som gods med 3 utgårdar. Damerau, Otto Franz (I28488)
 
45519 Våra förfäders hembygd ligger i det område, som idag förvaltas av Sovjetunionen, delen kallas Samland. Och här har våra förfäder levt i århundrade och fram till 1600-talet som storgodsägare. Damerau, Otto Franz (I28488)
 
45520 Våra närmast stamfäder, de kallas i skattelistor och kyrkböcker för ”köllmiska” godsägare (mindre godsägare, oftast av gammal preussisk härstamning). Den siste är vår ur-ur farfar Gottfried Ernst Damerau, född 1776, död 27/10 1851. Damerau, Otto Franz (I28488)
 
45521 Våran prost Unger, Jonas (I130041)
 
45522 Varbergagatan 21
Örebro 
Billgren, Herman (I16595)
 
45523 Varbergsv 81
510 16 Skene 
Enander, Signe Märta Erika (I34972)
 
45524 Varbildning i naveln Andersson, Göta Margreta (I8411)
 
45525 Vårby 152, Domsjö Wågberg f Lundström, Hans Erik (I137085)
 
45526 Vårby Gränd 48
702 28 Örebro 
Söderström, Olof Herbert (I123534)
 
45527 Vårdades av sin son dr Carl Natanael Holmdahl på Vanföranstaltedn i Helsingborg och avled i Skredsvik Laurell (Larsson), ANNA Elisabet (I75036)
 
45528 Vårdades Göteborgs Hospital Carlborg, Anna Sofia Henriette (I24409)
 
45529 Vardera till de tre barnen:
1 615 003 
Söderberg, Lars JOHAN (I123136)
 
45530 Vårdkasevägen 22
175 68 Järfälla 
Wanhainen, WÄINÖ Gustaf (I131929)
 
45531 Vårdsätrav 78
756 55 Uppsala 
Sundbaum, Sven Erker Gillbert (I120364)
 
45532 Vårdtornet 5 Jonsson, Elsa Maria (I64497)
 
45533 Varefter hans och hans makas lik under äreskott utfördes ur slottet s. å. 8/5 och begraven i Pernå kyrka, där deras gravhäll med deras avbildningar i upphöjt arbete finnes Wildeman, Arvid Tönnesson (I135610)
 
45534 varefter liket genom hustruns försorg fördes hem till Västergötland och där jordades. Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, Brynte Bertilsson (I77245)
 
45535 varefter rikets råd 1608-03-06 i Örebro avdömde frågan om arvet mellan hennes fäderne och möderne släkt.11 Soop, Brita (I115785)
 
45536 Våren 1590 sammankallades en riksdag i Stockholm där en ny arvförening antogs. I den fastslogs att arvsrätten främst skulle gälla Johans manliga avkomlingar men det beslutades att hertig Karl skulle styra landet i händelse av att en myndig regent saknades. Johan och Karl fortsatte att stå på god fot med varandra fram till kungens död 1592. Karl IX (I66748)
 
45537 Våren 1869 bereddes vår äldsta D:r Wendela till sin första nattv.gång. Läsningen började den 10:de Febr. slutades d. 9:de Juni. confirm d. 10 Juni och n.gång d. 20 s.m. Herren välsigne hennes utgång i verlden och bevare hennes hjertas frid! Terserus, Elof Engelbert (I124481)
 
45538 Våren 1892 företog han tillsammans med den unge zoologen, Evald Kallstenius en ny resa till nordöstra Grönland för att utforska Ellesmerelandet. I maj lämnade expeditionen Stockholm med kurs mot Liverpool och vidare mot Newfoundland. Den 24 juni lämnade expeditionen St. John's och den 28 juli nådde man Godhavn på Grönland. Därefter upphör alla spår. Björling, Johan Alfred (I17536)
 
45539 Våren 1941 ble Mehle fører for NS-partigruppen ved NRK. Etter en stund førte Mehles personlige antagonisme ham til å søke en annen stilling. Mehle ble utnevnt til professor i pressevitenskap ved det nazistyrte Universitetet i Oslo i 1944, men undervisningen var stengt fra november året før. 1. juli 1944 skriver han brev til Quisling og melder seg ut av partiet. Mehle, Eyvind (I85077)
 
45540 Våren 1948 gjorde L en uppmärksammad insats på Dramatikerstudion som Modern i Strindbergs Pelikanen. I en recension uppmärksammades "den dansande gången, de självsmekande handrörelserna, de blixtsnabba, lurande ögonkasten när någonting hotade att rasera hennes omsorgsfullt uppbyggda drömvärld — ja, den framställningen skulle säkert ha fröjdat diktaren själv ända in i själen" (Åkerhielm). Senare så framträdde L som Drottningen i Hamlet, som hade premiär i november på den kortlivade Stockholmsteatern i Cirkus. Löfgren, Jeanette Wedday Karoline MARIANNE Ida (I82594)
 
45541 varest även husrun är begraven, och varest över dem är uppsatt ett kostbart epitafium av vit marmor med latinsk inskrift Paulin adl Lilliénstedt, Johan (I97734)
 
45542 varest även mannen är begraven, och varest över dem är uppsatt ett kostbart epitafium av vit marmor med latinsk inskrift Törnflycht, Margareta (I128703)
 
45543 varest hans vapen uppsattes Lewenhaupt, Jakob Casimir (I76378)
 
45544 varest hans vapen uppsattes Hoghusen, Johan (I55615)
 
45545 varest hon och sin senare man ligga i präktiga kopparkistor, prydda med deras vapen.  Boije af Gennäs, Margareta (I19126)
 
45546 Vargv 171 K /Rosén/
902 38 Umeå 
Högström, Sigrid Anna Maria Elisabet (I58703)
 
45547 Vårholmsbackarna 110 3 Tr
127 44 Skärholmen 
af Trolle, Cea-Lill (I127988)
 
45548 Väringegatan,2
Härgbärgesvägen,2 4,kv. Vandraren N-o 12
Hägerstensvägen,129,kv. Vandraren N-o 12
Jarlagatan,21-23
Fastighet: (Sälgen,12),Vandraren,12 
Dumky, John (I31251)
 
45549 Väringegatan,2
Härgbärgesvägen,2 4,kv. Vandraren N-o 12
Hägerstensvägen,129,kv. Vandraren N-o 12
Jarlagatan,21-23
Fastighet: (Sälgen,12),Vandraren,12 
Dumky, Axel Holger (I31233)
 
45550 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Andersson, Irma Karin Ida (I8551)
 

      «Föregående «1 ... 907 908 909 910 911 912 913 914 915 ... 942» Nästa»