Vicar Rank Family History

Vicar Rank and his > 136 000 of his relatives

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 45,401 till 45,450 av 45,516

      «Föregående «1 ... 905 906 907 908 909 910 911 Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
45401 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Fjaestad, Gustaf A (I38612)
 
45402 § 2 Han studerade först uthi Calmare Schola, der näst uthi Linkiöpingh, sidst fölgde han min sahl. Mohrfader Israel Wongarosander som ochså då förtiden war Scholaris, till Enkiöping, hwar ifrån dee tillika efter twenne åhrs förlopp nembl. åhr 1614 begofwo sig till Upsala Academia.  Retzius, Nikolaus Benedicti (I102292)
 
45403 § 3 Åhr 1617 d. 21 Februarii, reste han der ifrån försedd med dåwarande Rectoris Magnifici Martini Olai Stenii Testimonio och blef åhr 1620 hos Ammiralen Högwelborne H. Nils Gyllenstierna på Foglewik antagen till Håfpredikant, och der jämte förordnat till Pastor Ammiralitatis, hwilken welbem.te Ammiral han fölgde till Riga åhr 1622.  Retzius, Nikolaus Benedicti (I102292)
 
45404 § 4 Åhr 1628 förordnades han till Kyrkioherde uthi Tryserum och Hannäs församblingar; der han och uppå sitt 63 ålders åhr blef dödh, åhr 1653 d. 3 December, och ligger uthi Tryserums Kyrkia straxt widh wåckenhuset begrafwen.  Retzius, Nikolaus Benedicti (I102292)
 
45405 § 5 Mädan han war uthi åfwanförmälte Håff, begaf han sigh nembl. åhr 1624 uthi ächtenskap med en piga som tiänte uthi hans herres H. Nils Gyllenstiernas Swägerskas Högwelb.ne Jomfru Agnetha Sneckenborgs Håf på Fyllingerum, hwilken hete Kierstin Suensdotter. Deras Bröllop hölts på Fogelwik uthi Tryserum sochn, med sahl. Ammiralens Änkiefrus högwelb.ne fru Giörel Sneckenborgs bekostnadh.  Retzius, Nikolaus Benedicti (I102292)
 
45406 «[Nicolai Benjamin Cappelens] eftermand som byfoged var Christian Cornelius Paus (søn av Ole Paus paa Rising i Gjerpen), som hadde været foged paa Lister fra 1836, thingmand [stortingsrepresentant] derfra i 48 (altsaa valgt før han tiltraadte i Skien) og nu hjemvendt til sin fødeegn [stortingsrepresentant var på det tidspunktet ikke noen fulltidsbeskjeftigelse]. Han var byfoged i Skien til 1874 og døde paa Rising 1879. Det ser ut som han har været en rolig og sikker embedsmand, der holdt sig utenfor dagens strid (Schwach bruker i et brev til Borchsenius det spøkende uttryk om ham at han var ikke nogen „ottendedels pause”, hvormed vel skal betegnes en vis solid langsomhet). Likesom Cappelen gjemte han paa gamle aviser, men medens Cappelens (heldigvis for størstedelen indbundne) samling er bevaret, blev Paus's efter hans død opbrændt som „braata”.» Paus, Christian Cornelius (I95381)
 
45407 ´ ´Ja, det kan du göra, för det är din pappa´." I denna tid var vissa vetenskapsmän tvungna att under långa tider vistas utanför familjens sfär i främmande länder förenade med Sverige genom långsamma kommunikationer. von Euler Chelpin, KARIN Maria (I37112)
 
45408 ´Han var först förlovad med Margareta Kafle, som han övergav och sedan med Margareta von Scheiding, som i sin tur övergav honom och kort före bröllopet rymde bort och lät viga sig med hovmarskalken, sedermera riksrådet friherre Claes Nilsson Stiernsköld.'  Soop, Erik Åkesson (I112880)
 
45409 ´”Fabrikören”. 1855-1922. Övertog år 1878 faderns svarverirörelse och utvidgade fabrikationen med leksaker, spel och pinnstolar. Han förvärvade sedan på 1890-talet en tillverkning i Bjursnäs (söder om Kalmar) av spel- och leksaker. Några årtionden senare var Kährs skandinaviens största leksakfabrik. JFK var under 15 år ledamot av Nybro kommunalnämnd och kassör av Nybro sjukkassa. ”Under hela sin mannaålder var han en stödjepelare för Nybro Missionsförsamling (sekr. kassör, v. ordf. och ordförande i styrelsen samt verksam medlem i dess sångförening), så länge krafterna tilläto honom att vara med.” (J.G. Nilsson, Nybro Köpings historia, 1924). Kähr dy, Johan Fredrik (I70074)
 
45410 »Adelsbuss» vid gardet 1640. Blev jämte brodern introducerad 1643 under nr 300. Fänrik vid Björneborgs regemente 1643-12-23. Ihjälsköt i duell en köpman i Riga och flydde ur riket och vistades 6 år i Tyskland, Danmark, Skottland, England och Holland mestadels i krigstjänst. Anhöll om pardon och tillstånd att få återkomma 1652, vilket på moderns förbön medgavs. Överlöjtnant vid amiralitetet 1655-01-12. Kapten vid amiralitetet 1657-11-15. Major 1665-11-23. Amirallöjtnant 1675-09-13. Major i 1. eskadern av Stenbocks flotta 1675-10-00. Vice amiral i 2. eskadern av Lorentz Creutz flotta 1676-05-01–1676-05-21. Därifrån förflyttad till Creutz amiralsskepp Kronan, på vilket han omkom i slaget vid Öland 1676-06-01 och utgick ätten med honom . Björnram, Arvid Christersson (I17267)
 
45411 »ägde herr Olof Tawasts dotter, hon skall hava hetat Ingrid». Dufva, Bengt (I30462)
 
45412 »Aldrig min lyra till klagan jag stämt», så börjar B. »Poetisk trosbekännelse», som inleder hans första diktsamling, och han fastslog med tillfredsställelse: »Jag är självsvåldig av bara fan.» Orvar Odd sade: »Med hela naiviteten och oförsagdheten av en ung krigsman slog han vid sitt inträde i den litterära världen genast till ett så högljutt gapskratt, att de hundrade storsuckarna kommo alldeles av sig.» Det var mot det elegiska pjunket hos K. V. Böttiger och andra, han vände sig (Vitterlek, Klingklang till Laura m. m.). Gärna tog han en frivol anekdot till ämne och utlade den på ett ganska bastant sätt, och gärna riktade han sin satir mot kvinnorna. Men å andra sidan hyllade han dem i »Kvinnoögat», den på sin tid oerhört populära dikten, vars ståtliga början tyvärr icke motsvaras av fortsättningen. I brev till Adlersparre utvecklar han en gång sin erotiska filosofi, ger sinnligheten dess rätt, men bekänner också, att kärleken »åstadkommit en revolution i min inre värld». Han hade förälskat sig i sin kusin Ebba von Braun, och om innerligheten i hans känsla vittnar dikten »Du är mig kär». På giftermål kunde han dock med sin osäkra ekonomi icke tänka. Då hon rycktes bort av döden 1843, ägnade han hennes minne en svärmisk dyrkan; hon blev hans »Hilma», inbegreppet av allt ideellt, alltmer överjordisk, ju mera hans eget sinne fördystrades och han kände sin ovärdighet. von Braun, Wilhelm August Detlof (I20335)
 
45413 »Dagen» började kl. 2 med friluftsgudstjänst på kyrkvallen utanför Seglora kyrka. För liturgi och predikan svarade kyrkoherde Samuel Gabrielsson, Söderbärke, och för sången — psalmer på gamla dalamelodier och vanlig församlingssång —Mora hembygdskör under rektor Janne Romsons ledning. Ur predikan som sedermera utgivits i separattryck, må här blott anföras inledningsorden:  Gabrielsson, Samuel (I42166)
 
45414 »en lärd, erfaren och driftig man», som i sju år studerat vid utländska universitet. Denna gren utslocknade 1881. Christiernin (yngre Fellingsbrogrenen), Christiern (I25649)
 
45415 »Huvudlinjer» utgör en höjdpunkt i H:s författarskap. Arbetet är ett lysande prov på hans skicklighet som språkhistoriker, dialek-tolpg, onomatolog och etymolog och på hans förfnåga att upptäcka sammanhållande utvecklingslinjer. Hesselman, Bengt Ivar (I53135)
 
45416 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nordin, JUTTA Gunilla (I89840)
 
45417 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nordin, JUTTA Gunilla (I89840)
 
45418 »Omljud och brytning» var en förstudie till en sammanfattande framställning av nordisk språkhistoria, som H länge arbetat med. Härav utkom under titeln Huvudlinjer i nordisk språkhistoria en första del 1948 och en andra del 1952. En tredje del innehållande register och litteraturförteckning utgavs postumt 1953 genom Manne Eriksson. Hesselman, Bengt Ivar (I53135)
 
45419 »På den heliga Trefaldighetens dag äro vi församlade här å de
svenska odlingsminnenas högvall för att med varandra i
tacksamhet och glädje fira fullbordandet av den gamla dalagården.
I sin fasta slutenhet och med sin nu fullständiga utrustning
skall den lära vandringsmannen någonting om fädernas dagliga
liv i en av de bygder, som mest egenartat utgestaltat och
bevarat vår allmogekultur ända fram till den stora omvälvningstid
som vi leva i. Många skulle här känna sig inbjudna att dröja i
vemodsfulla drömmerier över vad som svunnit och aldrig
kommer åter. Andra skola företrädesvis tänka på gården som ett
studieföremål, såsom en hjälp att förstå, hur det i verkligheten
var. Både den ena och den andra kommer att stanna i beundran
inför detta vittnesbörd om stilkänslan och resningen, kraften
och finheten, rikedomen och helgjutenheten i vårt gamla
bygde-liv. Dalarnas söner och döttrar, på arbete eller besök i
storstaden, skola säkert många gånger med rörelse och andakt dröja vid
denna vackra bild av fädernas hem och liv, deras verk och vila.
När de låta sina blickar överfara stuguknutar och dörrgåtar,
härbre och fjås, bänkar och redskap, skola de förnimma, hur
starka och varma de flöden äro, som stiga upp ur deras väsens
djup, källsprång av kärlek till hembygden däruppe vid älvom,
på berg och i dalom.»  
Gabrielsson, Samuel (I42166)
 
45420 ð Vad säger han?
Gamle stadsarkitekten Christer Dahl hörde dåligt och vände sig till mig för att få veta vad vi fått för hälsning från den nye världspresidenten.
ð Det är så, att vi har fått en ny världspresident i Rotary och han låter hälsa till oss att han har tagit ett valspråk som också bör vara vårt rättesnöre.
ð Jaha, och vad är det då? frågade Christer och lade handen bakom örat för att höra bättre.
ð Störst är den som tjänar mest! svarade jag sanningsenligt och Christer började skratta så att alla de övriga herrarna vände sig mot oss, och fick häpet höra:
ð Jo jo, det passar väl bra i det här sällskapet det! Här har vi väl dom som tjänar mest på den här orten. Åtminstone av taxeringskalendern att döma... 
Dahl, Gustaf KRISTER (I27236)
 
45421 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Gyll, John SÖREN (I46533)
 
45422 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45423 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nyroos, Gunilla (I91204)
 
45424 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45425 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Weider, Christofer (I129113)
 
45426 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45427 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45428 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Gyll, John SÖREN (I46533)
 
45429 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45430 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45431 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45432 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Gyll, John SÖREN (I46533)
 
45433 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Ahrenberg, Sven-Gösta Theodor (I5066)
 
45434 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45435 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Ahrenberg, Sven-Gösta Theodor (I5066)
 
45436 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45437 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45438 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45439 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Gyll, John SÖREN (I46533)
 
45440 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45441 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45442 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nordin, JUTTA Gunilla (I89840)
 
45443 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nyroos, Gunilla (I91204)
 
45444 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Ahrenberg, Sven-Gösta Theodor (I5066)
 
45445 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45446 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nyroos, Gunilla (I91204)
 
45447 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Arosenius, HANNA Margareta (I10508)
 
45448 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Otter, Karin ANNIKA Kristina (I94317)
 
45449 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Gyll, John SÖREN (I46533)
 
45450 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Nyroos, Gunilla (I91204)
 

      «Föregående «1 ... 905 906 907 908 909 910 911 Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2019.

Underhålls av Karl B Arosenus.

En person utan historia har ingen framtid